Statut przedszkola

STATUT
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1
W BRWINOWIE
Podstawy prawne:
1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zmianami),
2) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2010 r. Nr 148, poz. 991),
3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z dnia 27 lutego 2007 r. Nr 35, poz.222 ).
4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz.17),
5) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawe szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, kwalifikacji niezbędnych do sprawowania nadzoru pedagogicznego, a także kwalifikacji osób, którym można zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz ( Dz. U. z 2006 r. Nr 235, poz.1703), oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego
( Dz. U. Nr 168, poz. 1324 ),
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w przedszkolach publicznych i szkołach ( Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz.753 ).
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomoc psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz.114 ).
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji ( Dz. U. 2009 r. Nr 116, poz. 977 ).
9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników ( Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730 ).
10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 1130).
11) Uchwała nr IX.88.2011 z dnia 15 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej w Brwinowie


Rozdział 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Przedszkole nosi nazwę: Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Brwinowie.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się: ul. Lilpopa 4, 05- 840 Brwinów.
3. Przedszkole jest placówką publiczną.
4. Organ prowadzący przedszkole: Urząd Gminy Brwinów
5. Forma organizacyjno-prawna: jednostka budżetowa
6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
7. Przedszkole używa podłużnej pieczęci w brzmieniu:
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 1
ul. Lilpopa 4
05 – 840 B R W I N Ó W
Tel/fax 22 729 59 47
8. Przedmiot działalności: Przedszkole prowadzi działalność w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki dzieci w wieku 3– 5 lat.
9. Obsługa finansowo-księgowa przedszkola prowadzona jest przez głównego księgowego zatrudnionego w przedszkolu według zasad określonych w odrębnych przepisach.
W zakresie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego obwód przedszkola określają odrębne przepisy.

§ 2

1. Przedszkole czynne jest 10.5 godziny dziennie ( od godz. 6.30 do godz. 17.00).
2. Przerwę w odbywaniu zajęć określa projekt organizacyjny Przedszkola zatwierdzony przez organ prowadzący.
3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3–5 lat i tworzą 4 grupy wiekowe.
4. Przedszkole zatrudnia dyrektora i 8 nauczycieli.
5. W przedszkolu zatrudnione są 4 woźne i 2 pomoce nauczyciela w grupie dzieci 3-letnich i 4-letnich oraz intendent. W kuchni zatrudniona jest kucharka i 2 pomoce kuchenne.
6. Przedszkole prowadzi żywienie na zasadzie dobrowolności.
7. Wpływ na ustalenie stawki żywieniowej mają rodzice i dyrektor.

Rozdział 2. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.


2. Celem Przedszkola jest:
1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) Stwarzanie warunków sprzyjającej wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną.
7) Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
8) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
9) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
10) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
11) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
3. Zadaniem Przedszkola jest w szczególności:
1) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
2) w przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka innej narodowości zadaniem przedszkola jest umożliwienie takiemu dziecku utrzymania poczucia tożsamości narodowej, religijnej i etnicznej,
3) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną zakwalifikowane.
4) sprawowanie opieki w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola
5)włączanie rodziców do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają.

Rozdział 3. ORGANY PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

1. Do obowiązków dyrektora przedszkola należy:
1) kierowanie działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
a. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej we współpracy z nauczycielami,
b. Kontrolowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola,
c. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań;
3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
5) dopuszczanie do użytku w Przedszkolu programów wychowania Przedszkolnego,
6) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym placówki,
7) dokonywanie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do Przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określanie kierunków ich poprawy.
2. Dyrektor przedszkola decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom placówki,
3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników placówki.
3. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z organami przedszkola, organami: prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.
4. Dyrektor przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem pracownikom przedszkola i rodzicom poprzez zebrania, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.

1. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje:
1) stanowiące,
2) opiniodawcze,
3) wnioskodawcze.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) opracowywanie i zatwierdzanie rocznych planów pracy,
2) przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego zmian,
3) podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
5) ustalenie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
6) uchwalanie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym.
3. Do kompetencji opiniodawczych Rady Pedagogicznej należy:
1) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela,
2) opiniowanie projektu planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu,
3) opiniowanie kandydatur nauczycieli do przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przedstawionych przez dyrektora,
5) opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił,
6) wydawanie opinii na temat propozycji kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora lub innych stanowisk kierowniczych w przedszkolu,
7) wydawanie opinii w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencję przez organ prowadzący,
8) odwołanie ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego,
9) wybór przedstawiciela Rady Pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,
10) zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych,
11) wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.
4. Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy:
1) występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu,
2) wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

1. Rada Rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz Przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą ( po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko jest reprezentowane przez jedno z rodziców. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, w którym w szczególności określa się:
1) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych,
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,
b) Programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców,
2) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola, który opracowuje dyrektor Przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3) Opiniowanie statutu Przedszkola,
4) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Przedszkola,
5) Opiniowanie zgody dyrektora Przedszkola na działanie stowarzyszeń, organizacji ( z wyjątkiem partii i organizacji politycznych) na terenie Przedszkola,
6) Występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności Przedszkola,
7) Występowanie do Rady Pedagogicznej i dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi funkcjonowania Przedszkola,
8) Wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Przedszkola.
6. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin.
7. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

§ 5

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.
2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
3. W ramach współdziałania poszczególne organy informują pozostałe o dokonywanych zmianach w regulaminach swojej działalności.

§ 6


1. W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy organami Przedszkola, do rozpatrzenia sporu dyrektor powołuje komisję w składzie: dwóch przedstawiciel Rady Pedagogicznej, dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i dyrektor.
2. Komisja podejmuje decyzję w drodze kompromisu, konsensusu lub głosowania.
3. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do właściwych organów (organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny).


Rozdział 4. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA.

§ 7

1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności:
1/ zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin rekrutacji ustalony przez organ prowadzący,
2/ rekrutację prowadzi się w okresie:
a) Od marca do kwietnia – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia dzieci do przedszkola;
b) Od kwietnia do maja –rekrutacja dzieci, powołanie przez Dyrektora Komisji Kwalifikacyjnej
c) Kwiecień/maj– wywieszanie na tablicy informacyjnej list dzieci przyjętych do przedszkola,
d) Kwiecień/maj – rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej składanych do Dyrektora
Kwiecień/maj – przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań.

3/ W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a) Dzieci pięcioletnie
b) Dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci,
c) matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
d) dzieci z rodzin zastępczych;
e) Dzieci już uczęszczające do danego przedszkola;
f) Dzieci obojga rodziców pracujących;
g) Dzieci z rodzin wielodzietnych / 3 i więcej dzieci/;
4/ W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc w przedszkolu, przyjęć dokonuje Dyrektor przedszkola;
5/ W sytuacji, kiedy liczba zgłoszonych dzieci w czasie rekrutacji jest większa od liczby miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikacyjną.

W skład komisji wchodzą:
a) Dyrektor przedszkola – przewodniczący komisji kwalifikacyjnej;
b) Przedstawiciele Rady Pedagogicznej;
c) Przedstawiciele Rady Rodziców.
6/ Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz zaświadczenia lekarskiego – określających poziom rozwoju psychofizycznego dziecka i stan zdrowia, oraz decyzję komisji kwalifikacyjnej.
7/ W przypadku, kiedy dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się na piśmie do Dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania i udzielenia odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania.

2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
1) Systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole / za okres 1 miesiąca/
2) Nieobecności dziecka / ponad 1 miesiąc / i nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola;
3) Nieprzestrzegania przez rodziców /prawnych opiekunów/ postanowień niniejszego statutu;
4) Utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

§ 8

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie § 2 ust. 2.
2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.
3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy przedszkola,
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.
4) liczbę oddziałów i dzieci w poszczególnych oddziałach.

§ 9

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
3. Przedszkole jest placówką czterooddziałową.
4. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych.

§ 10

1. Praca wychowawczo-pedagogiczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone przez dyrektora Przedszkola programy wychowania przedszkolnego.
2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: sale zabaw i zajęć dydaktycznych, ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia rekreacyjno-sportowe.
3. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Brwinów w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w czasie od godz. 8.00 do godz. 13.00 w dniach pracy przedszkola.
4. Opłacie podlegają dodatkowe świadczenia i usługi opiekuńczo-wychowawcze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie.
5. Szczegółowe zasady korzystania z Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Brwinowie oraz zasady odpłatności za realizowane świadczenia i ich zakres określa umowa cywilnoprawna, zawarta po zakończonym procesie rekrutacji i przyjęciu dziecka do przedszkola, pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/ prawnymi opiekunami dziecka.
6. Realizacja podstawy programowej przebiega w następujący sposób:
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę
2) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku dzieci młodszych – 1/4 czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.,
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego
4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować.
7. W czasie spacerów i wycieczek Przedszkole zapewnia opiekę według zasady jedna osoba dorosła na 10 dzieci.

§ 11

1. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
2. Na życzenie rodziców Przedszkole może organizować naukę religii w grupie dzieci 5 – letnich zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Na wniosek rodziców Przedszkole może organizować zajęcia dodatkowe, które muszą być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.
4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo wynosi około 15 minut dla dzieci 3 -4 letnich, a około 30 minut dla dzieci 5 letnich.
5. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
6. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

§12

1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziałów lub realizowanych zadań, z uwzględnieniem propozycji rodziców.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciele, w miarę możliwości, opiekują się danym oddziałem dzieci przez cały okres ich uczęszczania do Przedszkola.
3. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż.
4. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci reguluje przedszkolna Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola.

Rozdział 5. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 13

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w punkcie 1, określają odrębne przepisy.§ 14

1. Nauczyciel prowadzi prace wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa oraz zapewnia dzieciom bezpieczeństwo w trakcie zajęć organizowanych przez Przedszkole.
2. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego,
2) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
4) Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnoza przedszkolna ) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
5) Opracowanie indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej,
6) Znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej,
7) Odpowiedzialność za życie, zdrowe i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i w czasie wycieczek i spacerów,
8) Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,
9) Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
10) Współdziałanie z rodzicami, prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców, opiekunów prawnych do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego rozwoju i zachowania,
11) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
12) Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
13) Udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.
3. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej oraz specjalistów, instytucji naukowo – oświatowych.
4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1) Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
2) Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3) Włączenia ich w działalność Przedszkola.
5. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków.

§ 15

1. W Przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracyjni i obsługowi,
2. W oparciu o aktualne przepisy i potrzeby placówki dyrektor ustala zakres zadań i obowiązków pracowników administracyjnych i obsługowych.
3. Dyrektor jest zobowiązany do zapoznania każdego pracownika administracji i obsługi ze szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają własnoręcznym podpisem.
4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
5. Obowiązki innych pracowników przedszkola reguluje Regulamin Organizacji Przedszkola.
6. Wszystkich pracowników obowiązuje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ppoż., a w szczególności:
1) Wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo dzieci,
2) Udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególne uzasadnionych,
3) Informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci.


Zakres zadań intendenta:
Intendent wykonuje prace związane z całością spraw dotyczących żywienia, a w szczególności
 odpowiada za rzetelne i terminowe prowadzenie spraw żywieniowych;
 sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola / pion żywieniowy/, zaopatruje przedszkole w żywność i sprzęt kuchenny;
 nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni: przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami, prawidłowe gospodarowanie produktami spożywczymi, przestrzeganie czystości, wykorzystanie produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem;
 sporządza jadłospisy zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, wywiesza je dla rodziców;
 prowadzi magazyn żywieniowy i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 prowadzi zestawienia i sprawozdawczość w zakresie żywienia dzieci i personelu;
 wykonuje inne czynności polecone przez Dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy w placówce.

Zakres zadań kucharki i pomocy kuchennej:

Kucharka odpowiada za:
 Przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych, dyscypliny pracy BHP i p-POŻ;
 Uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według niego posiłków;
 Pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem / kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych/;
 Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem;
 Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach;
 Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej;
 Utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;
 Wykonywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;
 Wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

Pomoc kuchenna zobowiązana jest:
 Pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków;
 Utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno – sanitarnych, BHP i p-poż. Oraz dyscypliny pracy;
 Przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i prawidłowo gospodarować artykułami spożywczymi;
 Myć, wyparzać naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
 Wykonywać inne polecenia Dyrektora, samodzielnego referenta ds. zaopatrzenia i żywienia oraz kucharki związanych z organizacją pracy przedszkola.

Woźna oddziałowa zobowiązana jest:
 Współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie wychowania i opieki nad dziećmi;
 Pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się;
 Pomagać nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek;
 Pomagać dzieciom w czynnościach higieniczno – sanitarnych, brać udział w przygotowaniu pomocy do zajęć;
 Sprzątać po „małych przygodach”
 Pomagać przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
 Dbać o porządek na powierzonym odcinku pracy i estetykę wśród zabawek w kącikach zainteresowań, wykonywać inne polecenia nauczycielki;
 Rozdawać posiłki dzieciom;
 Zmywać i wyparzać naczynia;
 Znać i przestrzegać przepisy BHP i p-poż. W czasie wykonywania pracy;
 Odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty chemiczne pobrane do utrzymania czystości oraz właściwie gospodarować nimi;
 Umiejętnie posługiwać się sprzętem mechanicznym i elektrycznym;
 Zabezpieczać przed kradzieżą rzeczy i przedmioty znajdujące się w przedszkolu;
 Nie udzielać rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielki.

Pomoc nauczyciela odpowiada za:
 Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi;
 Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków polecane przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia;
 Pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu zajęć indywidualnych i grupowych (gry, zabawy, rytmika);
 Pomoc dzieciom w ubieraniu i rozbieraniu przed leżakowaniem, wyjściem i powrotem z dworu;
 Pomoc nauczycielce w czasie pobytu na terenie, spacerów i wycieczek;
 Pomoc dzieciom przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety;
 Udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć;
 Udział w dekorowaniu sali i dbanie o jej estetyczny wygląd;
 Zajmowanie się dziećmi wymagającymi natychmiastowej opieki i pomocy;
 Utrzymywanie porządku w kącikach zabaw;
 Wykonywanie poleceń nauczycielki i pozostawanie do jej dyspozycji;
 Uczestniczenie w zajęciach z dziećmi, przy których jest wymagana pomoc;
 Wspólnie z nauczycielką dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci;
 Taktowny, kulturalny stosunek wobec dzieci, rodziców i współpracowników;
 Sprzątanie po „małych przygodach” i pomoc dzieciom w sytuacjach tego wymagających;
 Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych;
 Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia
 Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących;
 Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielki;
 Przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz wykonywanie obowiązkowych badań okresowych;
 Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora;
 Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu placówki;
 Dotrzymywanie tajemnicy służbowej w trosce o dobro placówki oraz wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.

Rozdział 6. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 16

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3–5 lat. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 8 roku życia.

2. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami pracy umysłowej,
2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej,
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

3. Dzieci 5-letnie mają prawo do rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

4. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste.

5. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica/prawnego opiekuna o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

6. Rodzice mają obowiązek zgłaszania nauczycielom wszelkich dolegliwości dziecka i udzielania mu wyczerpujących informacji na ten temat.

7. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie od lekarza specjalisty.

8. Zasady postępowania w przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu:
a) Zmierzenie temperatury dziecku przez nauczyciela
b) Powiadomienie przez nauczyciela rodziców/ prawnych opiekunów o chorobie dziecka
c) Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko /osobiście lub może to zrobić osoba przez nich upoważniona/ jak najszybciej z przedszkola
d) Nauczyciel zapewnia dziecku opiekę – w miarę możliwości z dala od pozostałych dzieci- do czasu przyjazdu rodziców.

9. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw.

Rozdział 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17


1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Zmiany do statutu mogą być podejmowane z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Zmiany są uchwalane bezwzględną większością głosów.

Tekst ujednolicony Statutu zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w
dniu 17 listopada 2009 roku. Powyższy fakt został odnotowany w księdze protokołów Rady Pedagogicznej.

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia
Przedszkolowo.pl logo