Plan pracy na rok 2014/2015

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ FILII SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
NR 1 W BRWINOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Plan opracowano na podstawie:
1. Wniosków Rady Pedagogicznej
2. Koncepcji przedszkola
3. Aktualnych potrzeb placówki
4. Programu Wychowania w Przedszkolu.


Załączniki do planu:
1. Kalendarz uroczystości przedszkolnych
2. Roczny plan współpracy z Rodzicami.
3. Dodatkowe obowiązki nauczycielek


Skład Rady Pedagogicznej:

Zofia Barańska – Mądzik
Grażyna Dubiniak
Małgorzata Wojtyniak - Obwojska
Karolina Perkowska
Sylwia Margas
Marlena Nieradko
Ewelina Krochmalska
Patrycja Bierzniewska
Agnieszka Szwed
Monika Sroka


ZADANIA DO REALIZACJI
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I.PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I RODZICÓW POPRZEZ ROZBUDZANIE ZAMIŁOWANIA DO SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ ORAZ POSZERZANIE WIADOMOŚCI NA TEMAT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI.

II. WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI WARUNKIEM ZINTEGROWANIA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH.

I. PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I RODZICÓW POPRZEZ ROZBUDZANIE ZAMIŁOWANIA DO SPRAWNOŚCI RUCHOWEJ ORAZ POSZERZANIE WIADOMOŚCI NA TEMAT ZDROWEJ ŻYWNOŚCI.

CELE OGÓLNE:
1. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno-zdrowotnych
2. Propagowanie zdrowego stylu życia (fizycznego oraz psychicznego) poprzez kształtowanie czynnych postaw dzieci wobec zdrowia własnego i innych oraz właściwych nawyków sprzyjających zdrowemu trybowi życia
3. Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
bezpieczeństwo w życiu codziennym
3. Ukazanie wartości zdrowia jako potencjału, którym dysponujemy – korzystanie z opieki zdrowotnej.
4. Pobudzanie wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu poprzez eksperymentowanie i wyrażanie własnej indywidualności.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. potrafi bezpiecznie zachować się na drodze i miejscach użyteczności publicznej
2. zna pojęcie ,,środowiska naturalnego”
3. wie o sportach zimowych i letnich oraz korzyściach przebywania na świeżym powietrzu
4. potrafi wymienić ośrodki kultury i obiekty sportowo-rekreacyjne
5. wie o różnych formach wypoczynku
6. potrafi podać znaczenie spożywania warzyw i owoców, zna określenie ,,witamina”
7. posiada umiejętności dostosowania swojego ubioru do określonych warunków atmosferycznych
8. ma opanowaną wiedzę o właściwych nawykach higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej

ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI
1. Analiza obowiązujących nauczycieli regulaminów ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu.

2. Zorganizowanie w grupach pięciolatków zajęć pokazowych na terenie ogrodu przedszkolnego na temat: „Zabawa jako źródło radości i rozwoju dziecka”.

3. Warsztaty szkoleniowe na temat „Inspirowanie i organizowanie różnorodnej działalności dzieci w ogrodzie przedszkolnym”.

4. Dokonanie analizy ramowego rozkładu dnia pobytu dzieci w przedszkolu w celu uwzględnienia proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu.

5. Uwzględnianie w planach miesięcznych tematyki związanej z kształtowaniem czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, dbania o swoje zdrowie oraz zasad zdrowego żywienia.

6. Systematyczne organizowanie atrakcyjnych zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych – jak najczęściej na terenie przedszkolnym.

7.Organizowanie dziecku dnia w przedszkolu z przestrzeganiem prawa do zaspokojenia jego potrzeby ruchu:
- Przestrzeganie czasu trwania zabaw i zajęć organizowanych do potrzeb dzieci i ich możliwości;
- Przestrzeganie zasady organizowania przerw na swobodne działanie dziecka;
- Unikanie sytuacji zmuszających dzieci do długotrwałego trwania w jednej pozycji (np. siedzenie, stanie itp.).

8. Systematyczne spacery i wycieczki poza teren przedszkola ( przynajmniej raz w tygodniu).

9. Codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu.

10.Przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola:
- Korzystanie ze sprzętów i zabawek zgodnie z ustalonymi zasadami ich użytkowania;
- Informowanie nauczycielki o sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu własnemu jak i innych.

11.Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe:
- Organizowanie konkursów sprawnościowych;
- Zorganizowanie zawodów sportowych ( między grupami lub między przedszkolami);
- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

12. Wykonanie z dziećmi albumu na temat „Sport to zdrowie”.

13. Dostarczanie dzieciom wiedzy o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowemu stylowi życia z uwzględnieniem zdrowia psychicznego, racjonalnego odpoczynku, eliminowaniu napięć i stresów – techniki relaksacyjne.

14. Wykorzystanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka w ćwiczeniach i zabawach związanych z ruchem ( indywidualnych, zbiorowych, samorzutnych lub zorganizowanych) w salach, na terenie przedszkolnym i Sali gimnastycznej z wykorzystaniem przyborów i sprzętu do gimnastyki.

15. Organizowanie spotkań i zajęć z udziałem specjalistów i fachowców w zakresie zdrowia i zdrowego odżywiania.

16. Zorganizowanie wycieczki do sklepu ze zdrową żywnością.

17. Konkurs plastyczny na temat: „Moja rodzinka żyje zdrowo” – utrwalanie wartości zdrowego stylu życia.

18. Zorganizowanie cyklu wycieczek rodzinnych /rowerowych i pieszych/np. raz w miesiącu połączonych z poznawaniem historii naszego miasta


II. WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI WARUNKIEM ZINTEGROWANIA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH.

CELE OGÓLNE:
1. wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci;
2. pomoc rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego;
2. wszechstronny rozwój dziecka;
3. nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami;
4. wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych;
5. włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola;
6. zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola;
7. przekazanie rodzicom wiedzy na temat funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;


ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI.

1. Przekazanie rodzicom informacji o organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2014/2015, zapoznanie ich z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego. Informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo - dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym

2. Zachęcenie rodziców do aktywnego uczestnictwa w działaniach podejmowanych przez przedszkole:
- Ochrona środowiska;
- Propagowanie form zdrowego żywienia;
- Aktywne, rodzinne formy wypoczynku.
3. Obserwacja dziecka w różnych sytuacjach na terenie przedszkola – opracowanie narzędzi badawczych i dokumentacji pedagogicznej – dzielenie się wnioskami z rodzicami.

4. Prowadzenie stałej informacji w zakresie wspomagania rodziców w kąciku tematycznym, gazetce przedszkolnej i przedszkolnej stronie internetowej. Umieszczanie na tablicach informacyjnych wykazu artykułów oraz tytułów pozycji pedagogicznych związanych z wychowaniem i edukacją dzieci w wieku przedszkolnym

5. Opracowanie planu współpracy oraz harmonogramu zebrań z rodzicami – zmiana sposobu i formy prowadzenia zebrań –poszukiwanie nowych form porozumiewania się z rodzicami.
Ustalanie terminów zebrań grupowych, zajęć otwartych:
a) zachęcanie rodziców do udziału w zajęciach prowadzonych w poszczególnych grupach,
b) prowadzenie konsultacji indywidualnych z rodzicami ( udzielanie rodzicom informacji o postępach lub trudnościach dziecka, itp.).

6. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców w każdej grupie wiekowej.

7. Zorganizowanie dni otwartych w przedszkolu i dyżurów nauczycielek we wszystkich grupach wiekowych:
• Zapewnienie rodzicom optymalnych warunków dla przepływu informacji i konstruktywnych kontaktów indywidualnych.
• Systematyczne informowanie rodziców na temat pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej.

8.Systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o dziecku – osiągnięcia, postępy, ewentualne trudności lub problemy wychowawcze.

9. Angażowanie rodziców w codzienne życie przedszkola:
- Pomoc rodziców w organizacji uroczystości oraz aktywny w nich udział;
- Pomoc w organizacji kącików przyrodniczych i innych;
- Udział rodziców w konkursach rodzinnych;
- Pozyskiwanie sponsorów na rzecz przedszkola;
- Pomoc w bieżących naprawach i remontach.
10.Zapewnienie rodzicom optymalnych warunków dla przepływu informacji i konstruktywnych kontaktów indywidualnych.

11.Systematyczne informowanie rodziców na temat pracy opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznej.

12. Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.

13. Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych np. dobro, prawda, miłość poprzez przekaz osobowy nauczyciela i rodziców.

14. Zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola np. wspólne organizowanie występów artystycznych dla dzieci.

15. Zapraszanie do przedszkola rodziców wykonujących ciekawe, charakterystyczne zawody.

16. Aktywna współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

17.Eksponowanie w kąciku dla rodziców najnowszej literatury pedagogicznej i psychologicznej ułatwiającej prowadzenie zintegrowanych oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.


18.Ułatwienie dziecku startu w przedszkolu –
• Zajęcia adaptacyjne- nawiązanie kontaktów z rodzicami, od pierwszych dni w przedszkolu
• Pakiet informacji wstępnych dla rodziców
• Organizacja uroczystości pasowania na przedszkolaka

19. Pomoc rzeczowa na rzecz grupy i przedszkola np. zabawki, wpłaty na konto Rady Rodziców itp.

20. Włączenie rodziców w akcję „Cała Polska czyta Dzieciom”KALENDARZ UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

Wigilia
Grudzień - 16.12.2014 r.

Dzień Babci i Dziadka/Bal Karnawałowy
Styczeń - 9.02.2015r./11.02.2015.


Święto Rodziny
Maj 2015

Zakończenie roku szkolnego
Czerwiec 2015DODATKOWE OBOWIĄZKI NAUCZYCIELEK W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

Kronika przedszkolna Monika Sroka, Ewelina Krochmalska


Gazetka Przedszkolna Sylwia Margas


Protokoły Rady Pedagogicznej Marlena Nieradko


Hol przedszkolny Patrycja Bierzniewska, Agnieszka Szwed
Ogłoszenia Karolina PerkowskaPrzedszkolna strona internetowa Małgorzata Wojtyniak - Obwojska


PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015.

Zadanie Formy i sposób realizacji Termin
Poznawanie dzieci i ich środowiska rodzinnego
• Przeprowadzenie wnikliwych obserwacji dzieci we wszystkich grupach wiekowych,
• Informowanie rodziców o ich wynikach, przeprowadzanie wywiadów i rozmów w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
• Obserwacja dziecka w różnych sytuacjach na terenie przedszkola,
• Rozmowy doraźne i indywidualne, konsultacje odbywane z inicjatywy dyrektora, nauczycieli, rodziców.

- IX/XPozyskiwanie rodziców do współdziałania z przedszkolem

• Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców,
• Zorganizowanie dni otwartych w przedszkolu
• Zwiększenie ilości imprez z udziałem rodziców (wspólne świętowanie ),
• Pozyskiwanie rodziców na rzecz szukania sponsorów dla przedszkola na spotkaniach przedstawicielami Rady Rodziców,
• Prezentacja wybranej bajki lub przedstawienia wyreżyserowanego przez rodziców dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,
• Zachęcenie do wykonywania drobnych czynności i prac na rzecz przedszkola – przygotowanie ciast przez rodziców na imprezy z udziałem rodziców i dziadków,
• Umożliwienie rodzicom anonimowego wyrażania swoich opinii i uwag, propozycji na temat przedszkola – umieszczenie skrzynki kontaktowej w holu przedszkola,
• Zapraszanie do przedszkola rodziców wykonujących ciekawe zawody.

- Według ustaleń poszczególnych nauczycielek w ciągu całego roku


Zapewnienie rodzicom optymalnych warunków dla przepływu
informacji i konstruktywnych kontaktów indywidualnych

• Wyznaczenie terminów dyżurów nauczycielek poszczególnych grup – przynajmniej jeden raz w miesiącu,

• Ustalenie wspólnie z rodzicami jednolitych oddziaływań wychowawczych

- Według potrzeb


Systematyczne informowanie rodziców na temat pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej
• Systematyczne prowadzenie kącika dla rodziców, informującego o ważnych wydarzeniach z życia przedszkola,
• Wywieszanie na tablicach założeń dydaktyczno – wychowawczych,
• Eksponowanie prac na stałej wystawie dla rodziców ,
• Kserowanie tekstów wierszy i piosenek, umożliwiających rodzicom utrwalanie poznawanych przez dzieci utworów,
• Wydawanie gazetki przedszkolnej oraz aktualizacja przedszkolnej strony internetowej,
• Wywieszanie na tablicy informacyjnej dyplomów zdobytych przez dzieci z naszego przedszkola.

- Cały rok


Podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców w celu ujednolicenia kierunku wychowania dzieci w domu i w przedszkolu
• Wypożyczanie książek i czasopism do domu, prelekcje nauczycielek według planu współpracy z rodzicami w poszczególnych grupach,
• Informacja o ogólnych założeniach planu pracy z rodzicami i wynikająca stąd rola rodziny,
• Współpraca z przedstawicielem poradni psychologiczno – pedagogicznej,
• Spotkanie z rodzicami dzieci – podsumowujące prowadzone obserwacje zachowań,
• Zebrania grupowe poruszające problemy specyficzne dla danego oddziału, np. adaptacja trzylatków.

- Cały rok


Organizacja pracy Komitetu Rodzicielskiego
• Ukonstytuowanie się Komitetu Rodzicielskiego po wyborach w nowym roku szkolnym,
• Organizacja Rady Rodziców i jej poszczególnych komisji,
• Opracowanie preliminarza dochodów i wydatków, przedłożenie do zatwierdzenia przez rodziców,
• Pomoc przy organizowaniu uroczystości przedszkolnych,
• Analiza wydatków za I półrocze roku szkolnego i omówienie zadań do pracy na drugie półrocze,
• Pomoc przy organizowaniu prac porządkowych, pozyskiwanie roślin i kwiatów,
• Analiza wydatków w roku szkolnym 2014/2015.

- Cały rokPrzedszkolowo.pl logo